Błąd [8192] -
Plik /home/reboot/public_html/apig.pl/admin/Core/funkcje_globalne.php w linii 296
Możliwy winowajca - baza danych:
mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead


Błąd [2] - Php Warning
Plik /home/reboot/public_html/apig.pl/admin/Core/funkcje_owczarka.php w linii 74
Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/reboot/public_html/apig.pl/admin/Core/funkcje_globalne.php:600)


Błąd [2] - Php Warning
Plik /home/reboot/public_html/apig.pl/admin/Core/funkcje_owczarka.php w linii 75
Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/reboot/public_html/apig.pl/admin/Core/funkcje_globalne.php:600)


Agencja Promocji Inicjatyw Gospodarczych

 

Nasze motto to WIEDZA - DO?WIADCZENIE- PROFESJONALIZM

Po??czenie wiedzy z do?wiadczeniem naszych pracowników, umiej?tno?ci praktycznych z entuzjazmem stanowi o sile naszego zespo?u. Opieramy si? na solidnym fundamencie prawie dwudziestoletniego do?wiadczenia w biznesie targowym. Praca jest nasz? pasj?.
Specjalizujemy si? w kompleksowej realizacji projektu: od pomys?u do finalnej realizacji.

Agencja Promocji Inicjatyw Gospodarczych- oferuje:

 • profesjonaln? organizacj? wystaw i targów
 • merytoryczne przygotowanie i organizacj? konferencji oraz szkole? bran?owych
 • doradztwo w zakresie marketingu targowego
 • dzia?ania public relations
 • us?ugi projektowania i nowoczesnej zabudowy stoisk targowych
 • obs?ug? konferencji i targów
 • tworzenie platformy wymiany do?wiadcze? u?atwiaj?cej nawi?zanie bezpo?rednich kontaktów biznesowych szczególnie dla mikro i ma?ych przedsi?biorstw
 • dzia?ania wspieraj?ce rozwój mikro i ma?ych przedsi?biorstw m.in. poprzez wykorzystanie nowych technik i nowoczesnych technologii

Charakteryzuje nas:

 • ci?g?e doskonalenie metod organizacji i produkcji imprez
 • gotowo?? do sprostania najtrudniejszym wyzwaniom
 • sta?e podnoszenie kwalifikacji
 • niczym nie ograniczona kreatywno??
 • ci?g?e unowocze?nianie naszego zaplecza technicznego
 • odej?cie od utartych schematów i raz wprowadzonych form i metod dzia?ania
 • indywidualne podej?cie do ka?dego Klienta
 • wysoka jako?? oferowanych us?ug przy umiarkowanych cenach

POMYS?- KREACJA- EFEKT- do wszystkich tych elementów procesu twórczego przywi?zujemy równ? wag?.

POMYS?:

Najwa?niejszy jest pomys? i wizja projektu. Patrz?c na kalendarz naszych imprez zauwa?ycie w?ród nich nowo?ci na polskim rynku targowym- tematy do tej pory nie realizowane w naszym kraju. My mamy odwag? si? z nimi zmierzy?.

Naszym celem jest by wydarzenia te na sta?e wesz?y do kalendarza najwa?niejszych imprez organizowanych w Polsce.

KREACJA:

Do ka?dego z projektów podchodzimy indywidualnie. Nie ograniczamy kreatywno?ci naszych pracowników co ma niebagatelny wp?yw na ostateczny kszta?t ka?dego realizowanego przez nas tematu. Ka?da z naszych imprez jest niepowtarzalna i oryginalna, ka?da realizowana jest wed?ug autorskiej, niepowtarzalnej formu?y gwarantuj?cej najwy?szy poziom i wyj?tkow? atrakcyjno?? dla wszystkich jej uczestników.
Elastycznie dopasowujemy narz?dzia pracy do okre?lonych potrzeb klientów.
Uwa?nie ws?uchujemy si? w to co mówi rynek, g?os bran?y jest dla nas decyduj?cy.
Przy kreacji nowego projektu niebagateln? rol? odgrywaj? media. Dobre robocze kontakty, które przez lata wypracowali?my zapewniaj? atrakcyjn? form? ka?demu naszemu projektowi , a co najwa?niejsze, sprawiaj?, ?e ?adna z naszych imprez nie przejdzie bez medialnego echa.

EFEKT:

Efekt na pewno Ci? zaskoczy. Pozytywnie.

Zapraszamy do wspó?pracy. Wspólnie stworzymy now? jako??.